Regulamin obowiązujący od      marca 2023 roku

I. DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu określenia mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na systemy iOS lub Android, instalowane na urządzeniu wielofunkcyjnym Kupującego umożliwiające dostęp do Serwisu, w tym do Profilu.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740)
 3. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę; Kupującym może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Produkty – pojedynczy produkt lub suma Produktów, które Kupujący rezerwuje łącznie bądź oddzielnie.
 5. Profil – dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać zakupu  Produktów, zmieniać lub rezygnować z Produktów, zmieniać termin dostaw Produktów, oceniać wybrane elementy Produktów, zmieniać hasło dostępu do Profilu.
 6. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia, zmian terminu zamówienia lub zrezygnować z zamówienia, stanowiący załącznik do Regulaminu. Wraz z upływem terminu zmiany wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość zmiany zamówienia. Wraz z upływem terminu rezygnacji wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość rezygnacji z zamówienia i nie może żądać zwrotu środków wykorzystanych do nabycia Zestawu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług na rzecz Kupujących oraz zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.
 8. Serwis – serwis internetowy Sprzedającego dostępny dla Użytkowników pod oraz dla Kupujących w Aplikacji Mobilnej.
 9. Sprzedający – Mind The Label Sp.  zo.o. z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ulicy Twardej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000972074, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, posługująca się REGON: 522066680, NIP: 5252908397;
 10. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 11. Umowa – umowa ramowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów  zawierana przez Strony na podstawie Umowy.
 13. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży i dostawy Produktów zgodnie z wyborem Kupującego oraz usługa Profilu.
 14. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 15. Kod Podarunkowy- generowany przez Sprzedającego elektronicznie, kod umożliwiający Kupującemu nabywanie Usług do wysokości kwoty, za którą ten kod został nabyty.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. Akceptując Regulamin osoba fizyczna żąda, aby wykonywanie Usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W związku z tym osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. W szczególności odstąpienie od Umowy nie wpłynie na ważność zawartych Umów Sprzedaży, z zastrzeżeniem §5.

§2.

 1. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, telefonu komórkowego lub tabletu, wyposażonego w aktualną wersję systemu operacyjnego Windows, Linux, MAC OS, Android lub iOS oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§3.

 1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: +48 603 908 904, e-mailem – [email protected] Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego – w Warszawie (00-105), ul. Twarda18.

III. ZAMÓWIENIA 

§4.

 1. Kupujący dobiera Produkty dostępne z poziomu Profilu w celu dokonania zamówienia.
 2. Kupujący może skonfigurować dowolną ilość Produktów na zasadach określonych w ust. 3-5 poniżej
 3. W czasie konfiguracji zamówienia, Kupujący może wybierać Produkty zgodnie z ustalonymi przez Sprzedającego Ramami Czasowymi.
 4. Zamówienie Produktów realizuje się poprzez wybranie Produktów, którymi Kupujący jest zainteresowany, dodanie do koszyka, następnie wypełnienie formularzu zamówienia, wskazania adresu dostawy a następnie potwierdzenie zakupu.  
 5. Do kosztów Zamówienia każdorazowo dodawane są koszty Dostawy Produktów wskazane w zamówieniu. 
 6. Zgodnie z Ramami Czasowymi Kupujący ma możliwość modyfikacji zamówienia. Może dodawać lub rezygnować z poszczególnych Produktów, zmieniać adres dostaw, daty dostaw i godziny dostaw.
 7. Sprzedający zastrzega, że wygląd Produktów prezentowany w Serwisie może różnić się od wyglądu Produktów dostarczonych Kupującemu. 

IV. DOSTAWA

§5.

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Serwisie. Szczegółowy obszar dostaw można sprawdzić wypełniając formularz na stronie Serwisu oraz podczas konfiguracji zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się w dni wybrane przez Kupującego w Profilu. Adres i godziny dostaw określane są przez Kupującego w Profilu zgodnie z Ramami Czasowymi. Sprzedający jest związany adresem i godziną dostaw wskazanymi przez Kupującego. 
 3. Kupujący może mieć zdefiniowany więcej niż jeden adres dostawy. W przypadku zdefiniowana więcej niż jednego adresu dostawy, każdorazowo przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien wybrać adres dostawy, na jaki ma być dostarczone zamówienie.
 4. Dostawy realizowane są w godzinach nocnych i nie dłużej niż do godz. 10:00 rano. Możliwe godziny dostaw na dany adres określone są w Profilu i będą podane do wiadomości Kupującego podczas tworzenia/zmiany adresu dostawy. Nie ma możliwości ustalenia precyzyjnej godziny dostawy, innej niż wynikającej z dostępnych dla danego adresu dostawy przedziałów czasowych.
 5. Dostawa realizowana jest wyłącznie w określonym przez Kupującego czasie (dzień i godziny) i pod wskazany przez Kupującego adres. Niedostarczenie Produktów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas konfiguracji zamówienia, awaria domofonu, podany błędny kod do domofonu przez Kupującego, brak kontaktu z Kupującym) lub nieodebranie Produktów przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu nie rodzi roszczenia o dostawę Produktów w innych okolicznościach. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych danych adresowych, bądź zmianie adresu dostawy na zasadach odbiegających od zasad określonych zgodnie z Ramami Czasowymi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, i nie rodzi to roszczenia o dostawę Produktów w innych okolicznościach
 6. W razie wątpliwości co do prawidłowości podanych danych adresowych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych.
 7. Kupujący może zmienić datę, godziny oraz adres dostawy zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi. W przypadku, jeśli Kupujący będzie chciał zmienić adres lub godziny dostawy zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem zmiany adresu lub godzin dostawy. 
 8. Istnieje możliwość zamówienia Produktów na dowolnie wybrane przez Kupującego dni. W przypadku doboru do zamówienia dodatkowych Produktów za pośrednictwem Serwisu, dodatkowe Produkty będą dostępne/przypisane dla danego dnia. Kupujący ma możliwość sprawdzenia Produktów przypisanych do danego dnia w Serwisie, wedle dostępności w Serwisie.
 9. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy lub innych wskazanych przez Sprzedającego, dostawy mogą nie być realizowane, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 10. Dostawa zamówionych Produktów może być realizowana przez współpracujące ze Sprzedającym firmy transportowe.
 11. Sprzedający zastrzega, iż bez względu na wybór przez Kupującego Produktów, dostawa na dany dzień odbywać się będzie w ramach jednej wspólnej dostawy wszystkich Produktów zamówionych przez Kupującego na dany dzień.

V. CENA I PŁATNOŚCI

§6.

 1. Ceny Produktów podane są w Serwisie. Ceny Produktów są cenami brutto, uwzględniającymi należne podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów obejmują ewentualne koszty transportu i innych Usług.

§7.

 1. Zapłata za Produkty i Usługi następuje ze środków przekazanych uprzednio Sprzedającemu na ten cel przez Kupującego. Zapłata za Produkty i Usługi możliwa jest po założeniu przez Kupującego Profilu zgodnie z §9.
 2. Przekazanie środków Sprzedającemu przez Kupującego następuje wyłącznie:
  • za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego przez Sprzedającego lub
  • z wykorzystaniem karty płatniczej lub
  • z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego,
  • z wykorzystaniem przekazanych przez Sprzedającego Kupującemu punktów. 
 1. Środki są przekazane Sprzedającemu z momentem uznania rachunku Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje wcześniej w Profilu o skutecznym przekazaniu środków.
 2. Złożenie zamówienia stanowi polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na poczet kwoty obliczonej na podstawie skonfigurowanych zamowień (wartość zamówienia).
 3. Środki przekazane Sprzedającemu pomniejszane są o wartość zamówienia.
 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte, jeśli wartość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz niezwróconych Kupującemu jest niższa niż wartość dokonywanego zamówienia.
 5. Jeśli wysokość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz niezwróconych Kupującemu, jest niewystarczająca do złożenia zamówienia, dokonanie zamówienia bez przerywania procesu zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez przekazanie środków za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub karty płatniczej.
 6. Jeśli doszło do zmiany – w tym rezygnacji z – zamówienia skutkującego zmianą należności od Kupującego dla Sprzedającego z tytułu zamówienia, kwota odpowiadająca różnicy wartości zamówienia wynikającej ze zmiany:
  • w przypadku zmiany skutkującej zwiększeniem wartości zamówienia – różnica pomniejsza środki przekazane Sprzedającemu;
  • w przypadku zmiany skutkującej zmniejszeniem wartości zamówienia – następuje przywrócenie środków przekazanych Sprzedającemu o wartość różnicy.
 1. Definitywne zaliczenie środków na zapłatę Sprzedającemu następuje dopiero w momencie, w którym zamówienie staje się definitywne i nieodwołalne. Zamówienie uważa się za definitywne i nieodwołalne w momencie, w którym nie może być już zmienione, ani odwołane zgodnie z Ramami Czasowymi. Złożenie zamówienia stanowi zarazem polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na zapłatę Sprzedającemu z chwilą, w której zamówienie stanie się definitywne i nieodwołalne.
 2. Kupujący może zażądać od Sprzedającego zwrotu całości środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych na zapłatę Sprzedającemu.
 3. Informacja o środkach przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego, środkach zaliczonych na poczet wartości zamówienia oraz środkach zaliczonych na zapłatę Sprzedającemu lub zwróconych Kupującemu dostępna jest w Profilu.
 4. Z tytułu przekazanych środków, zaliczania ich na poczet wartości zamówienia lub na zapłatę Sprzedającemu, Sprzedający nie pobiera opłat, a Kupującemu nie przysługują pożytki.
 5. Na żądanie Kupującego, a także w razie ustania Umowy, Sprzedający zwraca środki przekazane Sprzedającemu niezaliczone na zapłatę Sprzedającemu.
 6. Zwrot następuje wyłącznie Kupującemu na wskazany przez niego i należący do niego rachunek i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania prawidłowego żądania zwrotu lub ustania Umowy, jednak nie wcześniej niż od momentu wskazania przez Kupującego rachunku Kupującego.
 7. Jeśli po stronie Sprzedającego powstała wierzytelność z dowolnego tytułu wobec Kupującego, Sprzedający jest uprawniony zaliczyć środki przekazane przez Kupującego na zapłatę za Usługi na zaspokojenie wierzytelności za uprzednim złożeniem oświadczenia Kupującemu.

§8.

 1. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i ich korygowanie w formie elektronicznej. Faktury będą przesyłane Kupującemu w formie elektronicznej na podany przez siebie adres e-mail, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

VI. WYKORZYSTANIE KODÓW PODARUNKOWYCH

§9.

 1. Kod Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie przez Kupującego. Do wykorzystania Kodu Podarunkowego niezbędna jest jego aktywacja.
 2. Kod Podarunkowy po jego aktywacji umożliwia Kupującemu nabywanie ograniczonego zakresu Usług świadczonych przez Sprzedającego. Nie jest możliwe nabycie z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego usług lub Produktów świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedający.
 3. Po zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego nie ma możliwości zwiększania wartości Kodu Podarunkowego.
 4. Nie ma możliwości aktywacji Kodu Podarunkowego, którego okres ważności upłynął, lub Kodu Podarunkowego, który został już wcześniej aktywowany.
 5. Data ważności i wartość Kodu Podarunkowego podane są w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedającego po zawarciu z nabywcą umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego na adres e-mailowy wskazany przez tego nabywcę.
 6. W celu aktywacji Kodu Podarunkowego, Kupujący przesyła Sprzedającemu na adres e-mailowy [email protected] numer Kodu Podarunkowego oraz adres e-mail Kupującego podany Sprzedającemu w związku z zawarciem Umowy.
 7. Aktywacja Kodu Podarunkowego jest równoznaczna z przekazaniem środków Sprzedającemu na cel zapłaty za Usługi. Aktywacja Kodu Podarunkowego ma charakter jednorazowy i skutkuje utratą jego ważności. O aktywacji Kodu Podarunkowego Kupujący informowany jest w Profilu, w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji przesłanych przez Kupującego w celu aktywacji Kodu Podarunkowego.
 8. Kod Podarunkowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez i na rzecz jednego Kupującego.
 9. Kod Podarunkowy jest ważny do momentu jego aktywacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z dniem upływu okresu ważności Kod Podarunkowy staje się nieważny.
 10. Sprzedający nie weryfikuje sposobu w jaki Kupujący uzyskał dostęp do Kodu Podarunkowego. Na Kupującym spoczywa obowiązek zachowania w tajemnicy Kodu Podarunkowego i nieujawniania go podmiotom nieuprawnionym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Kupującego Kodu Podarunkowego. Na wniosek każdorazowego posiadacza Kodu Podarunkowego Sprzedający przesyła jednak ponownie utracony Kod Podarunkowy na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę przy zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego. Kod Podarunkowy nie umożliwia składania zleceń płatniczych i nie jest instrumentem płatniczym, w tym w szczególności kartą płatniczą. Sprzedaż i wykorzystywanie Kodu Podarunkowego nie stanowi również usługi płatniczej ani emisji lub dystrybucji pieniądza elektronicznego. Kwota otrzymana przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Kodu Podarunkowego nie podlega oprocentowaniu, a Kupującemu nie przysługuje prawo do pożytków. Kod Podarunkowy akceptowany jest wyłącznie przez Sprzedającego.

VII. PROFIL – REJESTRACJA I KONFIGURACJA

§10.

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest po dokonaniu rejestracji lub w trybie “Gość”. Kupujący dokonuje rejestracji wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać adres e-mail (login) oraz hasło do Profilu i akceptuje Regulamin. Wskutek zawarcia Umowy, Kupujący zakłada Profil.
 2. Kupujący  może dobrowolnie podać w trakcie rejestracji bądź na późniejszym etapie dane dotyczące numeru telefonu, a także wyrazić zgodę na komunikację marketingową na podany przez Kupującego  numer telefonu lub adres e-mail. Podanie danych dodatkowych i wyrażenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest w pełni dobrowolne.
 3. Dane do Profilu każdy Kupujący dodaje dobrowolnie. Po rejestracji Kupujący nie ma możliwości modyfikacji adresu e-mail (loginu).
 4. Rejestracja dokonywana jest z chwilą zatwierdzenia wprowadzonych danych i zatwierdzeniu treści Regulaminu, chyba, że interaktywny formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 5. Po założeniu Profilu Sprzedający może przekazywać Kupującemu wiadomości instruktażowe dotyczące obsługi Profilu lub Aplikacji Mobilnej.
 6. Rejestracja i założenie Profilu są bezpłatne, z wyłączeniem  usługi sprzedaży i dostawy Produktów które są odpłatne, przy czym Sprzedający nie wyklucza promocji, rabatów lub innych upustów.
 7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Sprzedającego przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • W przypadku stwierdzenia wykorzystania przez Kupującego Serwisu bądź Aplikacji Mobilnej w sposób sprzeczny z powyżej określonymi zasadami, Sprzedający ma prawo zawiesić świadczenie usługi do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszenia bądź jeśli zachodzą do tego przesłanki określone powyżej odmówić zrealizowania Usług, dokonać zwrotu przyjętych środków bądź wypowiedzieć Umowę.
 8. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem jest niedozwolone.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§11.

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkty bez wad.
 2. Sprzedający informuje, że Produkty mogą zawierać składniki uczulające.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na składniki Produktów (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości), w szczególności ze względu na fakt, że Sprzedający nie żąda od Kupującego podania danych o stanie zdrowia, jak również z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Kupującego płynach i produktach i ich wpływie na organizm Kupującego.
 4. Produkty mogą zawierać gluten, dlatego korzystanie z Usług nie jest zalecane dla osób chorych na celiakię.

§12.

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli Produkt ma wadę (rękojmia). W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego za wady (rękojmia) jest wyłączona.

§13.

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego, lub firmę świadczącą usługi transportowe na rzecz Sprzedającego, zamówienia we wskazanym przez Kupującego miejscu.

§14.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§15.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie, przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected]
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Z uwagi na to, że osoba fizyczna zażądała, aby wykonywanie Usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, odstąpienie od Umowy nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży. W takim wypadku osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy i nie będzie miała prawa do zwrotu zapłaconej ceny, z zastrzeżeniem postanowień §15.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§16.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośredni koszt zwrotu produktu do Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia nie przysługuje osobie fizycznej od Umów Sprzedaży o których mowa w ust. 7. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:
  • dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz – od objęcia w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży przez osobę fizyczną lub osobę przez nią wskazaną inną niż dostarczający rzecz;
  • dla pozostałych Umów Sprzedaży – od dnia jej zawarcia.
 1. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie lub przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected]
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą. W takim wypadku, jeżeli osoba fizyczna zapłaciła Sprzedającemu cenę za produkt lub usługę, Sprzedający zwraca ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedający może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od osoby fizycznej do chwili otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez osobę fizyczną dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Zwrot następuje wyłącznie na wskazany przez osobę fizyczną i należący do niej rachunek, i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia osoby fizycznej o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. Osobie fizycznej nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umów Sprzedaży, której przedmiotem są usługi gastronomiczne, przewozu, a także rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, a w szczególności: produkty spożywcze, gotowe posiłki, napoje.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez osobę fizyczną drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle osobie fizycznej na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Osoba fizyczna powinna odesłać Produkty na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiła od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odesłanie Produktów nastąpi przed upływem terminu 14 dni.
 6. Osoba Fizyczna ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Kosztów tych nie ponosi Sprzedający.
 7. Osoba fizyczna odpowiada za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

XI. ROZPOZNAWANIE REKLAMACJI I POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§17.

 1. Reklamacje Użytkownicy mogą składać: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego (tj.  Warszawa(00-105), ul Twarda 18) lub mailowo na adres [email protected].
 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Posiłku lub Usługi, której reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji oraz podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej. Dołączenie do pisma zawierającego reklamację fotograficznego dowodu szkody może ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. wysyłając wiadomość e-mail).

§18.

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem i zgłosił Sprzedającemu reklamację, ale z jakiejś przyczyny reklamacja nie została uznana, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępne jest na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

§19.

 1. Informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych związane z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji Mobilnej przekazujemy za pośrednictwem Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie na stronie https://jemmy.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Serwis posługuje się plikami Cookies. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie na stronie https://jemmy.pl/polityka-prywatnosci.

§20.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

XIII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

§21.

 1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:
  • złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Warszawa(00-105), ul Twarda 18;
  • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na skuteczność zawartych Umów Sprzedaży.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
 1. jeżeli Kupujący podejmuje działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy;
 2. jeżeli Kupujący w powtarzający się sposób narusza postanowienia Regulaminu i Sprzedający wezwie go do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Kupujący ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego przez Sprzedającego terminu;
 3. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Sprzedającego Umowy wynika z przepisów prawa.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Sprzedającego skutkuje rozwiązaniem Umów Sprzedaży nie wykonanych przez Sprzedającego z upływem okresu wypowiedzenia.

XIV. ZMIANY REGULAMINU

§22.

 1. Sprzedający może zmienić Regulamin w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
  • w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Sprzedającego aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku zmiany w ofercie Sprzedającego ze względu na:
   • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Kupującego obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Kupującego z kosztami;
   • poprawienie przez Sprzedającego istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Kupującego, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami;
   • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Sprzedającego ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Sprzedającym a podmiotem, z którego usług Sprzedający korzysta, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub 2) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Sprzedającego do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub) zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, lub 4) wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
 1. O proponowanych zmianach Regulaminu Kupujący poinformowany zostanie wiadomością poczty elektronicznej najpóźniej na miesiąc przed datą ich wejścia w życie. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie Kupujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie zmian. Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży.
 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Kupujący nie wypowie Umowy, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zmiany.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Kupujący może wypowiedzieć Umowę poprzez:
 1. złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Warszawa(00-105), ul Twarda 18.
 2. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

 1. Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie https://jemmy.pl/regulamin oraz w Profilu Kupującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2023r. .
 3. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy a także Umów Sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku gdy Kupujący jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. Sprzedający stosuje w relacjach z osobami fizycznymi język polski.

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wzór odstąpienia od Umowy ( korzystanie z Profilu)
 2. Wzór odstąpienia od Umowy
 3. Ramy Czasowe
 4. Formularz zwrotu środków

Skontakuj się z nami